VsOP

1 Platnosť
V nasledujúce Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na služby Private Hire s.r.o., šoférske služby a limuzín servis služby, najmä o automobilovej preprave cestujúcich, autobusovej doprave,  prenajatí vozidiel, ako aj služieb z oblasti event manažmentu. Platí tiež pre všetky potenciálne ochranné známky so sekundárnym  významom, a to aj keď nie sú výslovne dohodnuté inak. Tak dlho,  ako využitie našich služieb trvá, naše podmienky sú záväzné. Odchýlky od našich podmienok sú možné iba ak sú  zhotovené písomne a potvrdené z našej strany.
2 Zmluva a uzavretie zmluvy
Ponuky Private Hire s.r.o. sú nezáväzné. Objednávky a vyhlásenie o prijatí potvrdené v písomnej forme sa považujú za právne záväzné. Navyše, klient súhlasí s poskytnutím všetkých  súvisiacich faktov s objednávkou, ako sú miesto objednávky, dátum, počet osôb, požadované vozidlo, počet kusov batožiny, meškania informácie a údaje musia byť k dispozícii spoločnosti   Private Hire s.r.o. v primeranej lehote pred začiatkom objednávky, a v konečnom, záväznom znení. Private Hire s.r.o. nemá povinnosť overiť poskytnuté dáta alebo dokumentácie a ich správnosť. Zmeny,   úpravy alebo dohody musia byť v písomnej forme. Private Hire s.r.o. potvrdí objednávku, spravidla ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní. Zmluva tiež dospieva k záveru, že Private Hire skutočne poskytne   objednané služby. Rezervácia cez online rezervačný formulár je právne záväzná, ale je tiež vždy potvrdená v písomnej forme Private Hire s.r.o.
3 Ceny
Ak nie je dohodnuté inak, v zásade sú ceny vždy platné podľa zverejneného cenníka na podstránke „instant rate lookup“ (https://book.mylimobiz.com/privatehire/RateLookup)  spoločnosti Private Hire sro.  Náklady, ak nie je dohodnuté inak, ktoré sú uvedené ako súčasť zákazky, aby mohli byť osoby prepravované, nie sú zahrnuté a sú účtované zvlášť. Private Hire s.r.o. ponúka  dohodou potvrdenú cenu sedem dní potom je nutne jednať cenu opať pokiaľ nebola urobená objednávka.

4 Vodiči:
Každý vodič vykonávajúci služby musí byť riadne kvalifikovaný .
Vodiči a ostatní zástupcovia Private Hire s.r.o. prichádzajúci do kontaktu so zákazníkom  musia nosiť vyžehlenú bielu košeľu, tmavú kravatu, čierny oblek, a leštené čierne oblekové  topánky. Celkovo by šoférov vzhľad mal byť konzervatívny, profesionálny a uhladený .
Vodiči vykonávajúci služby drží označenie obsahujúce meno klienta pre všetky vyzdvihnutia v prípade potreby.
Private Hire s.r.o. riadi a vykonáva svoju činnosť a poskytuje služby všeobecne takým spôsobom, aby odrážali jej špičkovú kvalitu a dodržiavali takú dodatočne špecifickú   kvalitu zodpovedajúcu celosvetovým normám.

5 Obmedzenie zodpovednosti / obmedzenia
Nároky na odškodnenie z nemožnosti výkonu a porušenia povinnosti sú vylúčené proti spoločnosti Private Hire s.r.o. rovnako  ako proti jeho zástupcom, neplatí pre úmysel alebo z hrubú nedbanlivosť. Zodpovednosť Private Hire s.r.o. je obmedzená na maximálne 3 násobok ceny dohodnutého výkonu. Osobné zranenia sú z poistenia spoločnosti obmedzené do výšky 10.000 € za poškodenú osobu. Všetky nároky na základe pracovného výkonu v Private Hire s.r.o., ktoré prichádzajú do úvahy, musia byť predložené v písomnej  forme, do 3 pracovných dní po skončení platnosti zmluvy s Private Hire  s.r.o.
Private Hire s.r.o. nenesie zodpovednost za oneskorenie alebo zlyhanie v dôsledku určitej sily alebo udalostí, ktoré spoločnosť Private Hire s.r.o. pokladá ťažké alebo nemožné dokončiť  (to zahŕňa najmä technické poruchy, Božie zákony, súvisiace s počasím, nariadeniach vlády, štrajky, pracovné výluky, demonštrácie, atď), a to aj v prípade,  dodávateľov a  subdodávateľov spoločnosti Private Hire s.r.o. dokonca so záväznými a potvrdenými termínmi. Tieto skutočnosti oprávňujú spoločnosť Private Hire s.r.o. odložiť počiatočný  čas,  alebo odstúpiť od nenaplnených časti zmluvy úplne alebo čiastočne. Private Hire s.r.o. je tiež oslobodená od zodpovednosti, ak čas prepravy je prekročený v dôsledku okolností,  ktorým sa  aj napriek maximálnej starostlivosti nedá vyhnúť a ktorých následky nieje možné odvrátiť. Nenesieme zodpovednosť za veci ponechané vo vozidlách. Vozidlá nesmú byť naložená  nad kapacitu.

6 Platobné podmienky
Private Hire s.r.o. vykoná predbežnú autorizáciu na vašej kreditnej karte ako záruku. Platba môže byť vykonaná pred alebo po ukončení služby: v hotovosti, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom.  Sme platcami DPH. Prijímame platobné karty ako Maestro, Visa a American Express... V prípade želania zákazníka je možné vykonať platbu v automobile pred alebo po vykonanom transporte. Platba musí byť vykonaná  čo najskôr ako Private Hire s.r.o. požiada a požadovanú sumu. Private Hire s.r.o. na konci  14 dnovej platobnej lehoty je oprávnený na neuhradené čiastky prirátať sumu úrokov vo výške 0,5% denne  z čiastky. V prípade, že dodávateľ nesplnil, alebo ak okolnosti stanú známe,  že jeho platobná schopnosť je spochybniteľná spoločnosť Private Hire s.r.o. si vyhradzuje právo postúpiť pohľadávku a požadovať zálohové platby alebo bezpečnostné vklady.  Navyše, spoločnosť Private Hire s.r.o. je oprávnený, v prípade neplnenia zo strany zákazníka, odstúpiť od  všetkých zmlúv.
7 Zrušenie
V prípade, že zákazník od zmluvy odstúpi, alebo odstúpi bez toho, aby požadoval výkon od našej spoločnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať primeranú náhradu za usporiadanie a  plánovanie. To platí aj v prípade, že zákazník nie je na vine. Private Hire s.r.o. je oprávnený odhadnúť sumu odškodnenia. Rozhodujúce  pre zrušenie je storno doklad. Zrušenie iba možné  iba v pracovné dni medzi 9:00 - 20:00. Ak dohodnuté plnenie nieje zrušené  písomným potvrdením, potom má zákazník zaplatiť dohodnutú cenu  bez zrážok.

Storno poplatky za limuzín a minivany (až do max 8 miest.):
Storno poplatky 48 hodín a pred začiatkom - 50% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatky 8 hodín a pred začiatkom - 75% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatky 2 hodiny a pred začiatkom - 100% z dohodnutej sumy rezervácie

Storno poplatky za minibusy, autobusy a autobusy (od 9 miest)
Storno poplatok do 30 dní pred začiatkom - 5% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 29-11 deň pred začiatkom - 10% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 10-3 dní  pred začiatkom - 35% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok od 48 hodín pred začiatkom - 60% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok od 24 hodín pred začiatkom - 80% z dohodnutej sumy rezervácie
Storno poplatok 4 hodiny a pred začiatkom - 100% z dohodnutej sumy rezervácie


8 Zmluva a vylúčenie z dopravy
Zmluva je predmetom schválenia prepravy cestujúcich a ďalších služieb. Spoločnosť Private Hire s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť z prepravy ľudí, ktorí predstavujú hrozbu pre bezpečnosť a poriadok, alebo kto sa neriadi pokynmi šoféra alebo poškodzuje vozido  zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.